Wzór wniosku o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

700.00

Czytaj komentarz prawny do umowy

  Bezpieczne zakupy

  Czym jest wniosek o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca?

  Wniosek o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca jest pismem wszczynającym postępowanie administracyjne przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które kończy się wydaniem decyzji zezwalającej na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, który nie uzyskał decyzji zezwalającej na nabycie obarczone będzie bezwzględną nieważnością. Oznacza to, iż umowa nabycia nieruchomości będzie nieważna od samego początku. Tym samym taka umowa nie wywoła skutków prawnych ani na gruncie prawa cywilnego ani prawa podatkowego.

  W jakich sytuacjach składa się taki wniosek?

  Co do zasady cudzoziemiec powinien uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości w Polsce. Nie zawsze jednak będzie to konieczne. O ile nieruchomość nie jest położona w strefie nadgranicznej, a w przypadku nieruchomości rolnej jej powierzchnia nie przekracza 1 ha, ustawa zawiera szeroki katalog rodzajów nieruchomości, które cudzoziemcy mogą nabywać swobodnie bez uzyskania zezwolenia.

  Dla przykładu wskazać można, iż nie będzie konieczne uzyskanie zezwolenia na nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego bądź samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym, jeśli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy. Zezwolenie nie będzie również wymagane, w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

  Każdy stan faktyczny, a przede wszystkim inwestycja, w której nabywana jest nieruchomość jest inny i wymaga zbadania czy w danym przypadku zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca będzie konieczne czy nie.

  Kto wydaje zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca?

  Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wydawane jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – aktualnie jest to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – o ile sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, o ile sprzeciwu nie wniesie Minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

  Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

  Ile się czeka na zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca?

  Czas oczekiwania na wydanie zezwolenia może być różny. Przeciętny czas oczekiwania wynosi około 6 miesięcy. W rzeczywistości szybkość przeprowadzonego postępowania, zależy od treści wniosku, jego uzasadnienia i przedłożonych do wniosku dokumentów. Jeżeli wniosek zawiera wszelkie niezbędne elementy, jest wyczerpująco uzasadniony i podparty stosownymi dokumentami, wówczas czas oczekiwania znacząco się zmniejsza. Na uwagę zasługuje fakt, iż uzyskanie decyzji zezwalającej na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie upoważnia jeszcze do skutecznego nabycia nieruchomości. Decyzję administracyjną stanowiącą zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca przedkłada się u notariusza wraz z zaświadczeniem potwierdzającym ostateczność i prawomocność decyzji. O zaświadczenie stwierdzające ostateczność i prawomocność decyzji należy wystąpić po około miesiącu od otrzymania decyzji zezwalającej na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

  Co musi zawierać wniosek na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca?

  Przede wszystkim we wniosku należy szczegółowo i dokładnie określić dane osoby nabywającej nieruchomość, czyli dane cudzoziemca oraz dane osoby bądź podmiotu, od którego nieruchomość będzie nabywana. Niezwykle istotne jest precyzyjne i prawidłowe opisanie nieruchomości. W uzasadnieniu wniosku należy określić na jakiej podstawie cudzoziemiec będzie nabywał nieruchomość. Następnie, cudzoziemiec musi wskazać w jakim celu nabywa przedmiotową nieruchomość. I tu dla przykładu wskazać można, iż celem nabycia będzie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Ponadto, wymagane jest wskazanie źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości oraz wykazanie przez cudzoziemca, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzecząpospolitą Polską.

  Do wniosku dołączą się szereg dokumentów potwierdzających wyszczególnione w uzasadnieniu informacje, tj. dokumenty dotyczące nieruchomości, dokumenty potwierdzające więź cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską czy dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia środków finansowych.

  Ile kosztuje sporządzenie takiego wniosku przez doświadczonego prawnika?

  Opłata skarbowa od wniosku o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wynosi 1.570 zł, a opłata od zaświadczenia potwierdzającego ostateczność i prawomocność decyzji wynosi 17 zł. Wzór umieszczony na niniejszej stronie jest rozbudowanym wzorem, zawierającym wszystkie niezbędne elementy, przeznaczonym do bezpośredniego zastosowania. Wynagrodzenie za znajdujący się na stronie wzór wynosi 550 zł brutto (w tym jest 23% VAT).

  W przypadku zlecenia sprawy radcy prawnemu, wynagrodzenie radcy prawnego zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Radca prawny po przeprowadzeniu konsultacji z cudzoziemcom, zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz wstępnej analizie dokumentów jest w stanie określić swoje wynagrodzenie. Wtedy na wynagrodzenie radcy prawnego składa się przygotowanie wniosku, a następnie reprezentowanie cudzoziemca przed organem, aż do zakończenia postępowania.

  Wzory dokumentów nieruchomości – sprawdź całą ofertę wzorów i zaktualizowany cennik.

  Co zawiera wzór?

  Wzór umieszczony na stronie i przeznaczony do zakupu zawiera wniosek o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, z wyszczególnieniem i omówieniem wszystkich niezbędnych załączników. Sam wniosek skonstruowany jest w ten sposób, aby osoba wypełniająca zawarła i opisała we wniosku każdy aspekt, wymagany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek przygotowany jest w taki sposób, aby w trakcie postępowania zminimalizować wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku, co wpływa na szybkość postępowania. Po dokonaniu płatności wzór przesyłany jest w wersji PDF oraz wersji WORD. Wersja PDF zawiera objaśnienia w jaki sposób wzór należy uzupełnić. Natomiast wersja WORD przeznaczona jest do edycji.

  Zapraszamy również do zapoznania się z naszą pozostałą ofertą wzorów:

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.