REGULAMIN SKLEPU PRAWNEGO

Klaudyna Jarzec-Koślacz

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Sklep jest prowadzony przez Radcę prawnego Klaudynę Jarzec – Koślacz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Klaudyna Jarzec – Koślacz przy ul. Szlenkierów 6 lok. 28, 01-181 Warszawa, NIP: 5272499298, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, a Klient może dokonać zakupu produktów widocznych na stronie sklepu.
 3. Regulamin sklepu określa zasady i warunki korzystania ze sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 4. Regulamin znajduje zastosowanie w stosunku do Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta jak i do Przedsiębiorców, którym ustawodawca przyznaje taki status, a którzy korzystają ze Sklepu, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy oraz osobom trzecim. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient jest obowiązany do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Sprzedawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni).
 8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie poprawnego działania Sklepu na urządzeniach Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej, jednakże może to spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 9. Informacje dostępne na stronie Sklepu i w tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

§2

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
 2. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Radcę prawnego Klaudynę Jarzec – Koślacz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Klaudyna Jarzec – Koślacz przy ul. Szlenkierów 6 lok. 28, 01-181 Warszawa, NIP: 5272499298;
 3. Kliencie– należy przez to rozumieć Konsumenta, Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej.
 4. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zawierającego ze Sprzedawcą umowę w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę Sklepu, związaną z prowadzeniem przez niego działalność gospodarczą, ale nie mającą dla niego charakteru zawodowego.
 6. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 7. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy dostępny pod adresem www.klaudynajarzeckoslacz.pl.
 8. Produkcie– należy przez to rozumieć produkt elektroniczny dostępny w sklepie internetowym, który jest przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną dostępną na Stronie Sklepu umożliwiającą złożenie zamówienia poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy, tj. m.in. sposobu płatności.
 10. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli składane za pośrednictwem formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą.
 11. Koszyku – należy przez to rozumieć składnik Sklepu, który służy do określenia przez Klienta danych dotyczących Zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 12. Konsultacji – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jako współpraca indywidulana drogą elektroniczną, w szczególności poprzez rozmowę i/lub wideorozmowy.
 13. Cenie – należy przez to rozumieć wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT należne Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy przez Sprzedawcę.
 14. Cenie Początkowej– należy przez to rozumieć pierwszą cenę Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.
 15. Ostatniej najniższej cenie w ciągu 30 dni – należy przez to rozumieć najniższą Cenę, w jakiej produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
 16. Cenie Promocyjnej – należy przez to rozumieć cenę Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Sprzedawcę Promocji.
 17. Promocji – należy przez to rozumieć szczególne warunku Umowy o dostawie treści cyfrowych proponowane przez Sprzedawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określony przez Sprzedawcę zasadach, np. obniżenie ceny lub treści cyfrowej.
 18. Sile wyższej – należy przez to rozumieć każde zdarzenie nadzwyczajne, nagłe, zewnętrzne, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, pozostające poza kontrolą Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i któremu nie można było zapobiec nawet przy dołożeniu szczególnej staranności, w tym między innymi: działania sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne.
 19. Operatorze płatności – należy przez to rozumieć Przelewy 24 – spółka PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887.
 20. Usłudze elektronicznej – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 21. Usłudze cyfrowej – należy przez to rozumieć usługę pozwalającą Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 22. Umowie o dostarczenie treści cyfrowych – należy przez to rozumieć umowę zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu dotyczącą Produktów oferowanych w Sklepie.
 23. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 24. Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.
 25. Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Produktów dostępnych w Sklepie niezbędne jest: posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (tj. komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Opera, Mozlilla Firefox, Google Chrome, Safari, aktywne konto poczty elektronicznej, a nadto program Adobe Reader oraz włączoną obsługa plików cookies.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania z usług zaleca się, aby urządzenie Klienta posiadało aktualny system antywirusowy, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Produktów niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta oprogramowania umożliwiającego odczyt Produktów w formacie PDF, .docs, .xls.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych usług.

§ 4

Produkty dostępne w Sklepie

 1. Sprzedawca oferuje na stronie Sklepu sprzedaż poniższych Produktów:
 2. wzory dokumentów,
 3. konsultacje online.
 4. Produkty oferowane w Sklepie stanowią treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy z o prawach konsumenta.
 5. Szczegółowe informacje o Produktach znajdują się na stronie internetowej www.klaudynajarzeckoslacz.pl. Klient może również uzyskać dodatkowe informacje o Produkcie kierując wiadomość do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta dodatkowej pomocy przy korzystaniu z Produktu.

§ 5

Wzory dokumentów

 1. Treści cyfrowe w postaci wzorów dokumentów prawnych oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści prawnych. W ramach zawartej Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca udostępnia wzory dokumentów do samodzielnego wypełnienia zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 2. Klient Sklepu przyjmuje do wiadomości, że wzory dokumentów nie stanowią porady prawnej i jej nie zastępują, ani interpretacji prawnej ani nie są opinią prawną.
 3. Wszystkie dodatkowe nieodpłatne usługi cyfrowe oferowane przez Sprzedawcę takie jak: kontakt na zamkniętej grupie ze Sprzedawcą lub przedstawicielami Sprzedawcy, okienko chatu na stronie Sprzedawcy dostępne po zakupie produktów, dostępny dyżur telefoniczny – nie służą do wykonywania usługi konsultacji prawnej. Ich celem jest dostarczenie technicznego wsparcia przez Sprzedawcę, po zakupie produktów w ramach obsługi posprzedażowej oferowanej dla klientów Sklepu.
 4. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarczy Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia

§6

Konsultacje online

 1. W ramach Konsultacji Sprzedawca oferuje współpracę indywidualną w postaci konsultacji online opisanych na stronie Sklepu.
 2. Opis produktu zawiera zakres konsultacji, czas ich trwania, szczegółowy tryb ich przeprowadzania.
 3. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje online, konsultacje zostaną przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem zapisów umieszczonych na stronie Sklepu i udostępnionym Klientowi.
 4. Klient w przypadku wystąpienia sytuacji losowych, które uniemożliwiają mu udział w zaplanowanej Konsultacji informuje o tym fakcie Sprzedawcę przed terminem Konsultacji. Wówczas wspólnie zostanie ustalony nowy termin Konsultacji.

§ 7

Składanie zamówienia

 1. Zamówienie w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, przez dwadzieścia cztery godziny.
 2. Klient składając zamówienie za pośrednictwem Formularza zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 3. Aby złożyć zamówienie Klient podejmuje następujące kroki:
 4. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Produktu do Koszyka.
 5. Klient wypełnia Formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. m.in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu.
 6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 7. Klient wybiera formę płatności.
 8. Klient składa zamówienie poprzez naciśniecie przycisku „Kupuję i płacę”
 9. Aby Klient mógł złożyć zamówienie musi zaakceptować Regulamin, z którym wcześniej się zapoznał. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże niezbędna do złożenia zamówienia.
 10. Klient niebędący Konsumentem otrzymuje automatycznie wygenerowaną fakturę VAT za zakupy dokonane w Sklepie.
 11. Sprzedawca zastrzega prawo do niezrealizowania zamówienia, a tym samym jego usunięcia w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 24h od momentu złożenia zamówienia, a także w przypadku niepełnego wypełnienia Formularza zamówienia.
 12. Sprzedawca oświadcza, że dokłada najwyższej staranności, aby Produkty sprzedawane w Sklepie były na najwyższym poziomie.

§8

Cena

 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (tj. włącznie z podatkiem VAT) i są wyrażone w polskich złotych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości udzielenia Promocji na Produkt dostępny na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktu na stronie Sklepu.
 3. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu, tj. Promocji, Sprzedawca wskazuje również informację o najniższej cenie danego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny, a także Cenę Początkową.

§9

Dostarczenie Produktu

 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt bezpośrednio po potwierdzeniu albo zaksięgowaniu płatności.
 2. Z chwilą dokonania skutecznej płatności, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa o dostarczenie treści cyfrowej. Wówczas Klientowi wyświetla się strona z potwierdzeniem dokonania zakupu Produktu.
 3. Klient otrzyma wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie kupionego Produktu.
 4. Link, który dostarczany jest Klientowi na zasadzie udzielonej licencji, zgodnie z § 14 ust. 5, umożliwia ściągnięcie produktu przez 5 dni od momentu doręczenia i po tym terminie wygasa.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu Siły wyższej, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej informację o zaistniałej sytuacji. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wysłania ww. informacji. Zwrot środków wpłaconych przez Klienta nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego wykonana została płatność. W sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie zawarta umowa będzie uważana za niezawartą.

§ 10

Sposoby i terminy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujący sposób płatności z tytułu zawartej umowy: płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatora płatności – Przelewy24.pl (możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://Przelewy24.pl/).
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewu24.pl.
 3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzib ą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 779-236-98-87.
 4. Termin płatności: Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zawarciu umowy ze Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.

§11

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
 5. w formie pisemnej na adres: ul. Szlenkierów 6 lok. 28, 01-181 Warszawa;
 6. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl
 7. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta.
 8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Powyższe jest jedynie zaleceniem Sprzedawcy. 
 9. W przypadku, gdy Sprzedawca otrzyma niepełną/niekompletną reklamację, wezwie Klienta do jej uzupełnienia, pod rygorem nierozpoznania reklamacji.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 12

Odstąpienie od umowy.

Postanowienia dotyczące Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 1. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji:
 3. w formie pisemnej na adres: ul. Szlenkierów 6 lok. 28, 01-181 Warszawa;
 4. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl
 5. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci niniejszym prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 6. Jeżeli nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez oświadczenie.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 13

Odstąpienie od umowy.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. W przypadku umowy zawartej z Przedsiębiorcą Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 14

Własność intelektualna

 1. Wszelkie Produkty sprzedawane w sklepie internetowym w formie treści cyfrowych oferowane przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym podlegają ochronie prawnoautorskiej.
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej (autorskie prawa majątkowe i osobiste) do Produktów przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym.
 3. Produkty zakupione przez Klienta mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klientowi w szczególności nie wolno powielać Produktów oraz zbywać lub ich przekazywać podmiotom trzecim.
 4. Z datą otrzymania przez Klienta linka umożliwiającego dostęp do Produktu, Klientowi zostaje udzielona licencja upoważniająca go do korzystania z Produktu w zakresie określonym w Regulaminie.
 5. Licencja zostaje udzielona Klientowi na czas oznaczony, tj. na okres 5 dni od momentu doręczenia linku o którym mowa w  § 9 ust. 4i po tym terminie wygasa.
 6. Licencja udzielona Klientowi ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny, obejmując prawo do korzystania z Produktu na następujących polach eksploatacji:
 7. wielokrotnego pobrania Produktu oraz jego zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;
 8. przechowywania Produktu techniką cyfrową;
 9. wyprodukowania Produktu celem korzystania z niego przez Klienta na jego własny użytek.
 10. Klient nie jest uprawniony do:
 11. Wprowadzania Produktu do obrotu, rozpowszechniania Produktu lub jego opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie
 12. Najmu lub użyczenia Produktu bądź jego kopii;
 13. Udostępniania zakupionego Produktu lub jego fragmentów.
 14. W przypadku Produktów obejmujących wzory umów Klient jest uprawniony do edycji i wprowadzania zmian w Produkcie na własny użytek – w celu sporządzenia wzoru umowy a następnie jej zawarcia, jak również w celach szkoleniowych i edukacyjnych.
 15. W przypadkach powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich naruszających prawa autorskie do Publikacji, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

§ 15

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość:
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów
 4. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu
 5. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu.
 6. Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie http;//www.uokik.gov.pl.
 7. Konsument ma prawo do skorzystania ze strony internetowej http;//ec.europa.eu/consumers/odr. służącej do rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Skorzystanie z powyższych pozasądowych możliwości rozwiązania sporu możliwa jest po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.
 9. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 16

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.klaudynajarzeckoslacz.pl pod nazwą Polityka Prywatności.

§17

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż opinie Klientów zamieszczane przez niego na stronie internetowej Sklepu lub prowadzonych przez Sprzedawcę profilach społecznościowych podlegają weryfikacji za pośrednictwem korespondencji e-mail. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym polega na zwróceniu się przez Sprzedawcę do osób, które przesłały opinie o oferowanych w Sklepie Produktach z prośbą o udzielenie informacji potwierdzającej, że Klient faktycznie zawarł ze sprzedawcą Umowę o dostarczenie treści cyfrowej. Sprzedawca zastrzega, iż opinie, o których mowa w niniejszym ustępie podlegają publikacji jedynie w zakresie, w którym posiadają merytoryczną wartość dla oceny Produktów oferowanych w Sklepie.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumentów oraz inne właściwe przepisy powszechnie prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 maja 2023 roku

Wzór formularza odstąpienia od umowy