Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu

99.00

Czytaj komentarz prawny do umowy

  Bezpieczne zakupy

  Czym jest pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu?

  Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 691 k.c. jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie przed sądem. Celem postępowania jest ustalenie przez sąd czy powodowi przysługuje prawo wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy z podmiotem, z którym umowa najmu była dotychczas zawarta. W momencie gdy wynajmujący kwestionuje prawo wstąpienia w stosunek najmu osoba uprawniona winna wytoczyć powództwo o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu. W myśl art. 691 k.c. osobami uprawnionymi są: małżonek niebędący współnajemca lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Wymienione powyżej osoby uprawnione są do wstąpienia w stosunek najmu, o ile zamieszkiwały w najemcą w lokalu do chwili jego śmierci.

  Co powinno się znaleźć i co powinien zawierać taki pozew?

  Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu powinien szczegółowo określać strony postępowania, poprzez podanie, jeśli chodzi o powoda imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL. W przypadku pozwanego należy wpisać dane podmiotu, z którym ówczesny najemca miała zawartą umowę najmu. W przypadku lokalu na terenie Warszawy należy wpisać Miasto Stołeczne Warszawa, adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481.

  Następnie wskazać należy wartość przedmiotu sporu, którą określa się w oparciu o wysokość czynszu. Przy umowach najmu zawartych na czas oznaczony – jest to suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok, natomiast przy umowach najmu zawartych na czas nieoznaczony – suma czynszu za okres trzech miesięcy.

  Następnie, należy sformułować petitum pozwu. W petitum wskazać należy treść żądania, tj. w przypadku ustalenia wstąpienia w stosunek najmu, żądaniem będzie ustalenie wstąpienia Powoda lub Powodów w stosunek najmu danego lokalu mieszkalnego z Pozwanym. Konieczne jest dokładne i precyzyjne opisanie lokalu mieszkalnego.

  Następnie należy sformułować wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów, które następnie należy wymienić, szczegółowo je opisując. Dowodami powołanymi w sprawie powinny być umowa najmu, odpis skrócony aktu zgonu ówczesnego najemcy, odpis skrócony aktu urodzenia Powoda lub Powodów, wniosek o potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu kierowany do Pozwanego oraz odpowiedź Pozwanego na ten wniosek. Obok dowodu z dokumentów, strona postępowania może powołać dowód z przesłuchania stron oraz dowód z przesłuchania świadków. Dowodami należy wykazać przynależność do kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu oraz fakt zamieszkiwania z najemcą w lokalu mieszkalnym w chwili jego śmierci.

  Natomiast w uzasadnieniu pozwu należy przedstawić dokładnie stan faktyczny sprawy. Należy opisać wszelkie okoliczności, które wskazują na fakt spełnienia przesłanek wynikających z art. 691 k.c. Wszelkie okoliczności na które powołuje się strona wszczynająca postępowanie powinny być poparte dowodami, które zostały wyszczególnione w petitum pozwu.

  Kiedy i w jakich sytuacjach można złożyć pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu?

  Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 691 k.c. składa się w sytuacji gdy najemca lokalu mieszkalnego zmarł, a wynajmujący kwestionuje uprawnienia do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym.

  Jaki jest przybliżony koszt (widełki) napisania pozwu przez prawnika?

  Opłata od pozwu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 691 k.c. wynosi 200 zł. Opłatę należy uiścić na konto bankowe właściwego sądu rejonowego. Potwierdzenie uiszczenia opłaty powinno stanowić załącznik do pozwu. Jeśli zaś chodzi o wynagrodzenie radcy prawnego za sporządzenie pozwu, a następnie reprezentowanie przed sądem wskazać należy, iż uzależnione jest to od stopnia skomplikowania sprawy. Dopiero po konsultacji i omówieniu stanu faktycznego konkretnej sprawy, a następnie analizie dokumentów, możliwe jest określenie wynagrodzenia radcy prawnego za prowadzenie sprawy.

  Co zawiera wzór?

  Wzór pozwu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 691 k.c. jest przygotowany do wykorzystania po uzupełnieniu danych oraz opisaniu okoliczności faktycznych sprawy. Wzór zawiera wszelkie niezbędne wnioski formalne oraz sugestie co należy umieścić w uzasadnieniu. Wzór przygotowany jest w ten sposób, aby możliwe było jego samodzielne przygotowanie, w taki sposób aby sąd nie wzywał do uzupełnienia braków formalnych, co pozwala na przyśpieszenie rozpoznania sprawy.

  Sprawdź również naszą ofertę na nasze pozostałe wzory dokumentów nieruchomości:

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.