POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem.

§1

Definicje

 1. Administrator – Radca Prawny Klaudyna Jarzec – Koślacz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Klaudyna Jarzec – Koślacz przy ul. Szlenkierów 6 lok. 28, 01-181 Warszawa, NIP: 5272499298.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.klaudynajarzeckoslacz.pl.
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony/ odwiedzający Stronę.
 5. Produkt – należy przez to rozumieć produkt elektroniczny dostępy w sklepie internetowym, który jest przedmiotem umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników oraz politykę plików cookies.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO.
 3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności, w każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl.
 4. Strona www.klaudynajarzeckoslacz.pl wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.

§3

Zasady ogólne

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia na stronie internetowej www.klaudynajarzeckoslacz.pl.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 4

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w ramach funkcjonowania Strony i mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 2. kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kontaktu (zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu). Dane będą przetwarzane po zakończeniu kontaktu w usprawiedliwionym celu archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu.
 4. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
 5. wykorzystywanie plików cookies na Stronie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda użytkownika.
 6. zarządzanie stroną internetową i innymi stronami na zewnętrznych platformach np. Facebook, Instagram – uprawnienie administratora realizowane jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
 7. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – zgodnie z – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
 8. złożenie zamówienie i wykonanie umowy o dostarczeniu usług cyfrowych – podanie danych (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP) jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Celem przetwarzania danych są: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wystawienie faktury zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach archiwalnych i statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez administratora przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą przysługiwać np. nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.
 9. realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy – w przypadku złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy należy przekazać dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są celem realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.
 10. ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek wynikający z przepisów prawa.
 11. zamieszczania przez Użytkowników opinii o oferowanych produktach na stronie Sklepu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Użytkownika.
 12. kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit .b RODO, tj. niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy.

§5

Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi

Prawa przysługujące Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane, zgodnie z RODO:

 1. Prawo dostępu do informacji oraz obowiązek informacyjny;
 2. Prawo dostępu do danych Użytkownika oraz otrzymywanie ich kopii;
 3. Prawo do sprostowania swoich danych;
 4. Prawo do poprawiania swoich danych;
 5. Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym;
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzanych danych osobowych;
 8. Prawo do przenoszenia danych;
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

§6

Podmioty przetwarzające dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzysta Administrator w związku z prowadzeniem Strony oraz sprzedażą produktów elektronicznych.
 2. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 3. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika:
 4. podmiotom przetwarzającym dane na obszarze Unii Europejskiej:
 5. podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych;
 6. podmiotom, które wspierają Administratora w świadczeniu niniejszych usług;
 7. podmiotom, które zapewniają Administratorowi obsługę rachunkową (finansowo – księgową)
 8. podmiotom, które zapewniają Administratorowi obsługę informatyczną.
 9. podmiotom przetwarzającym dane osobowe poza terytorium Unii Europejskiej:
 10. Facebook;
 11. Instagram;
 12. LinkedIn;
 13. Google Analitics.
 14. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

§7

Pliki cookies

 1. Ta Strona, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (komputer, tablet, smartfon), w których przechowywane są informacje o użytkowniku danego serwisu internetowego i historii jego dotychczasowych odwiedzin. Pliki Cookies najczęściej zawierają nazwę serwisu internetowego, który ją zapisał, maksymalny czas przechowywania ich w pamięci urządzenia oraz unikalny numer identyfikacyjny. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji ani ustalenia tożsamości Użytkowników.
 3. Na Stronie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 4. sesyjne – są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).
 5. stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Jako Użytkownik masz prawo do zmiany ustawień plików cookies.
 7. Pliki cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie zawartości Strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 8. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach strony
 9. Google Analitics
 10. Wtyczki kierujące do social mediów, np. Facebook, Instagram, LinkedIn.

§8

Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Zamieszczone treści są zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień publikacji konkretnego materiału, chyba, że zostało wskazane inaczej.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora Klaudyny Jarzec- Koślacz, która nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w każdym czasie.
 4. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na Stronie.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 13 maja 2023 roku.