Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

350.00

Czytaj komentarz prawny do umowy

  Bezpieczne zakupy

  Czym jest wniosek o stwierdzenie zasiedzenia?

  Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości jest pierwszym pismem procesowym wszczynającym postępowanie przed sądem. Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości kończy się postanowieniem. Postanowienie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości ma charakter deklaratoryjny to znaczy, że do zasiedzenia dochodzi z mocy samego prawa. Orzeczenie potwierdza jedynie fakt nabycia własności określonej nieruchomości. Oczywiście, zakładając że zostaną wykazane przesłanki zasiedzenia.

  Dlaczego postanowienie o stwierdzenie zasiedzenia jest nam potrzebne. Otóż dopiero posiadanie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia daje nam możliwość wprowadzenia zmian do działu II księgi wieczystej i ujawnienia w niej właściciela nieruchomości.

  Prawidłowo sformułowany wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości zdecydowanie przyśpiesza rozpoznanie sprawy przez Sąd.

  Co powinno się znaleźć i co powinien zawierać taki wniosek?

  Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości powinien w pierwszej kolejności szczegółowo określać strony postępowania. W przypadku wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, obok wskazania osoby składającej wniosek, tj. wnioskodawcy należy wskazać uczestników postępowania. Uczestnikami postępowania będą wszystkie osoby, jak i podmioty np. gmina zainteresowane rozstrzygnięciem sprawy, czyli osoby mające jakiekolwiek potencjalne prawa do nieruchomości.

  Kolejnym krokiem jest wskazanie wartości przedmiotu sporu, czyli wartość nieruchomości. Bardzo często wartość przedmiotu sporu wskazywana jest w oparciu o oferty sprzedaży nieruchomości podobnych do przedmiotowej nieruchomości, na różnych portalach internetowych.

  Następnie, należy sformułować petitum wniosku. W petitum wskazuje się treść żądania. W przypadku wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości żądaniem będzie stwierdzenie zasiedzenia konkretnej nieruchomości w dobrej bądź złej wierze na dany dzień. W żądaniu należy szczegółowo opisać nieruchomość, wraz ze wskazaniem księgi wieczystej dla nieruchomości, jeżeli nieruchomość ma założoną księgę wieczystą.

  Następnie, po wskazaniu żądania, należy zgłosić wnioski dowodowe. Wnioskami dowodowymi będą wszelkie dokumenty, które potwierdzą, iż przez okres 30 lat w przypadku zasiedzenia nieruchomości w złej wierze lub 20 lat w przypadku zasiedzenia nieruchomości w dobrej wierze – wnioskodawca dbał i zarządzał nieruchomością jako posiadacz samoistny i manifestował na zewnątrz, iż traktuje nieruchomość jako właściciel. Dla przykładu dowodami w sprawie mogą być: potwierdzenia przelewu opłat podatku od nieruchomość, decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, wydatki poczynione na nieruchomość. Wnioskami dowodowymi mogą być też dowody ze świadków, najczęściej sąsiadów i przesłuchania Wnioskodawcy.

  W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić dokładnie stan faktyczny sprawy, który nakierowany będzie na wykazanie objęcia w posiadanie samoistne nieruchomości i posiadanie nieruchomości przez  20 lat lub 30 lat. Kolejno, należy opisać wszelkie okoliczności i wskazać podstawę prawną, na podstawie której wnioskodawca domaga się, aby Sąd stwierdził zasiedzenie nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy. Wszelkie okoliczności opisywane w uzasadnieniu należy poprzeć stosownymi dowodami.

  Kiedy i w jakich sytuacjach można złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości?

  Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości składamy do Sądu, gdy wypełnimy ustawowe przesłanki zasiedzenia nieruchomości, tj. posiadanie samoistne i upływ czasu.

  Posiadacz samoistny to osoba, która faktycznie władna nieruchomością, jak właściciel i wypełnia wszelkie obowiązki, które są przymiotem właściciela, tj. dla przykładu opłaca podatek od nieruchomości, manifestuje na zewnątrz swoje posiadanie, dba o nieruchomości, dogląda nieruchomości.

  Czas potrzebny do zasiedzenia nieruchomości to odpowiednio 20 lat lub 30 lat. Okres nieprzerwanego posiadania nieruchomości przez 20 lat ma zastosowanie w przypadku kiedy chcemy zasiedzieć nieruchomość w dobrej wierze. Powyższe oznacza, że żyjemy w usprawiedliwionym przekonaniu, iż nieruchomość ta nam przysługuje z uwagi na okoliczności towarzyszące wejścia w posiadanie nieruchomości lub że nie naruszamy cudzego prawa własności do nieruchomości.

  W przypadku okresu 30 lat, mamy do czynienia z zasiedzeniem nieruchomości w złej wierze. Powyższe oznacza, iż mamy świadomość, iż nie przysługują nam prawa do nieruchomości, niemniej korzystamy z nieruchomości jak właściciel. Taka sytuacja może mieć miejsce dla przykładu kiedy tzw. prawowity właściciel nieruchomości nie interesuje się działką, nie manifestuje swojego prawa własności. Przypadki pozostawania w złej wierze zdarzają się znacznie częściej.

  Gdzie składać wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości?

  Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości należy złożyć we właściwym Sądzie Rejonowym. W sprawach o zasiedzenie, będzie to sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.

  Wniosek należy złożyć do sądu wraz ze wszystkimi załącznikami w odpowiedniej ilości egzemplarzy. Ilość egzemplarzy zależy od ilości wskazanych przez wnioskodawcę uczestników postępowania, tj. wszystkich zainteresowanych wynikiem sprawy.

  Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

  Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości wynosi 2.000,00 zł. Opłatę od wniosku uiszcza się na właściwy rachunek bankowy sądu rejonowego. Numery kont bankowych podane są na stronach internetowych sądów.

  Czas rozpoznania wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

  Dobrze przygotowany i sformułowany wniosek, a nadto podparty odpowiednimi dowodami, a następnie opłacony i złożony we właściwej ilości egzemplarzy – przyspiesza rozpoznanie sprawy. Sąd wówczas ma możliwość szybszego wysłania wniosku do uczestników postępowania, a tym samym rozpoczęcia procedowania nad sprawą.

  Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę, jak również każdą kolejną, bardzo często uzależniony jest od sądu, do którego trafia sprawa i jego obłożenia innymi sprawami. Postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości z założenia są postępowaniami długotrwałymi, bowiem oprócz wielości dokumentów do przeanalizowania dołączonych do wniosku, Sąd przesłuchuje powołanych świadków oraz strony postępowania i rozważa, czy zostały spełnione przesłanki konieczne do zasiedzenia nieruchomości.

  Jaki jest koszt napisania wniosku przez prawnika?

  Wynagrodzenie radcy prawnego za przygotowanie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oraz prowadzenie sprawy (reprezentowanie wnioskodawcy przed sądem) uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy. Po wstępnej konsultacji tj. zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy oraz dokumentami, radca prawny określa swoje wynagrodzenie. Na wynagrodzenie radcy prawnego składa się: stawiennictwo na rozprawach oraz sporządzone w toku sprawy pisma procesowe. Ilość pism procesowych oraz rozpraw zależy od stopnia skomplikowania sprawy.

  Co zawiera wzór?

  Wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości umieszczony na stronie i przeznaczony do zakupu zawiera szczegółowo opracowane petitium wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi wnioskami formalnymi. Petitium wniosku oraz wnioski formalne są przygotowane w ten sposób, aby sąd nie wzywał do uzupełnienia braków formalnych. Jest to bardzo istotne, bowiem wpływa to na przyśpieszenie rozpoznania sprawy. Uzasadnienie należy przygotować samodzielnie, niemniej we wzorze znajdują się przykłady i sugestie, co powinno się znaleźć w uzasadnieniu.

  Po dokonaniu płatności wzory dokumentów nieruchomości przesyłane są w wersji PDF oraz wersji WORD. Wersja PDF zawiera objaśnienia w jaki sposób wzór należy uzupełnić. Natomiast wersja WORD przeznaczona jest do edycji.

  Zapoznaj się również naszą pozostałą ofertę na wzory dokumentów nieruchomości:

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.