Umowa Pośrednictwa Zakupu Nieruchomości

1,230.00

Czytaj komentarz prawny do umowy

  Bezpieczne zakupy

  Czym jest umowa pośrednictwa zakupu nieruchomości?

  Umowa pośrednictwa zakupu nieruchomości to umowa pośrednictwa, w której zamawiający zleca pośrednikowi nieruchomości podjęcie czynności zmierzających do znalezienia nieruchomości spełniającej oczekiwania zamawiającego. W tym celu pośrednik nieruchomości wyszukuje i na bieżąco informuje zamawiającego o ofertach nieruchomości wpisujących się w wymagania zamawiającego. Podjęcie takiej współpracy z pośrednikiem nieruchomości pozwala zaoszczędzić wiele czasu zamawiającemu na poszukiwanie odpowiedniej oferty zakupu nieruchomości. Pośrednik zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności z należytą starannością. Zamawiający może upoważnić pośrednika nieruchomości do uczestniczenia w prezentacjach nieruchomości, prowadzenia negocjacji oraz uczestniczenia w całokształcie procesu zakupu nieruchomości.

  Z czego składa się/Co zawiera umowa pośrednictwa zakupu nieruchomości?

  Umowa pośrednictwa zakupu nieruchomości powinna zawierać w pierwszej kolejności określenie stron umowy. Następnie, w umowie określa się przedmiot umowy z wyszczególnieniem jakiej nieruchomości, poszukuje zamawiający tj. dla przykładu czy z rynku wtórnego czy pierwotnego, czy ma być to lokal mieszkalny czy lokal użytkowy, z ilu pomieszczeń ma się składać, jaka ma być jego powierzchnia i przede wszystkim graniczną cenę zakupu nieruchomości. Kolejno, należy określić wysokość wynagrodzenia pośrednika nieruchomości bądź sposób jego obliczenia. Obok powyższego, niezbędnym elementem umowy jest określenie obowiązków każdej ze stron, tj. zarówno pośrednika nieruchomości, jak i zamawiającego. Dla przykładu wskazać należy, iż podstawowym obowiązkiem zamawiającego jest współdziałanie przy wykonywaniu wszelkich czynności zmierzających do zakupu danej nieruchomości. Natomiast, obowiązkiem pośrednika nieruchomości jest przede wszystkim wyszukiwanie i informowanie na bieżąco zamawiającego o interesujących i spełniających oczekiwania zamawiającego ofertach. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do wykonywania obowiązków z należytą starannością. Następnie, wskazać należy, jaki jest czas obowiązywania zawieranej umowy. Przy tego typu umowie najczęściej jest to czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia. Ważnym elementem umów pośrednictwa są również postanowienia dotyczące praw konsumenta.

  Obok powyżej wskazanych postanowień w umowie winno znaleźć się postanowienie w przedmiocie oświadczenia pośrednika nieruchomości dotyczące podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Jest to wymóg wynikający z ustawy, tym samym kopia takiego dokumentu zawsze winna być załącznikiem do zawieranej umowy.

  Między kim jest zawierana taka umowa?

  Umowa pośrednictwa zakupu nieruchomości zawierana jest pomiędzy zamawiającym a pośrednikiem nieruchomości, któremu zamawiający powierza wszelkie czynności zmierzające do poszukiwania nieruchomości.

  Zalety i wady podpisania umowy pośrednictwa zakupu nieruchomości?

  Główną zaletą podpisania umowy pośrednictwa zakupu nieruchomości jest fakt, iż zamawiający powierza wszystkie czynności związane z poszukiwaniem nieruchomości i uczestniczeniem w całym procesie przed zakupem nieruchomości profesjonalnemu pośrednikowi nieruchomości. Pośrednik nieruchomości z należytą staranności wyszukuje różne oferty, uczestniczy w prezentacjach nieruchomości, a następnie przekazuje wszelkie istotne informacje dotyczące nieruchomości zamawiającemu. Pośrednik nieruchomości nadto, bardzo często uczestniczy we wszelkiego rodzaju negocjacjach. Wszystkie wskazane wyżej czynności pozwalają zamawiającemu zaoszczędzić czas. Zamawiający dostaje od pośrednika nieruchomości gotową informacje dotyczącą danej nieruchomości i wówczas może zdecydować o następnych krokach zmierzających do transakcji zakupu.

  Wada podpisania takiej umowy wiążę się jedynie z faktem niedobrania osoby zamawiającego i osoby pośrednika nieruchomości. Brak rozeznania zamawiającego w rynku pośrednictwa nieruchomości, jego kwalifikacjach i estetyce, może w konsekwencji spowodować nieporozumienie pomiędzy stronami umowy. Chociaż w przedmiocie braku przedstawienia satysfakcjonujących ofert zamawiającemu, pomimo wskazania wszelkich wytycznych albo braku wiedzy na temat dokumentów dotyczących nieruchomości, a niezbędnych do transakcji.

  Koszt sporządzenia takiej umowy przez doświadczonego prawnika?

  Wzór umowy pośrednictwa zakupu nieruchomości umieszczony na niniejszej stronie internetowej przeznaczony jest do natychmiastowego wykorzystania po wprowadzeniu do niego danych pośrednika oraz zamawiającego, a także danych dotyczących nieruchomości. Wynagrodzenie za zakup wzoru wynosi 1.230 zł brutto (w tym zawarty jest już 23% VAT). Wzór umowy jest kompletny. Natomiast, istnieje możliwość dostosowania wzoru do indywidualnych potrzeb danego pośrednika nieruchomości. Zmiany nie wpływające znacząco na treść umowy, wykonywane są w ramach wynagrodzenia zakupu wzoru. Zmiany, które istotnie wpływają na treść umowy, zostaną wycenione po uprzednim dokonaniu przez radcę prawnego wyceny.

  Co zawiera wzór?

  Wzór zawiera treść umowy pośrednictwa zakupu nieruchomości wraz z kompletem załączników. Załącznikami do umowy pośrednictwa są formularz odstąpienia od umowy, komplet wymaganych oświadczeń, tj. m.in. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Ponadto, załącznikiem jest również informacja dla konsumentów.

  Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi wzorami dokumentów nieruchomości:

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.