Pozew o zapłatę należności czynszowych

99.00

Czytaj komentarz prawny do umowy

  Bezpieczne zakupy

  Czym jest pozew o zapłatę należności czynszowych?

  Pozew o zapłatę należności czynszowych to pierwsze pismo procesowe, które wynajmujący składa do sądu, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą należności czynszowych wynikających z umowy najmu.

  Przez należności czynszowe rozumieć należy wszelkie opłaty wskazane w umowie najmu. Obok samego czynszu należnościami czynszowymi są opłaty za media, tj. opłaty za zużycie zimnej i ciepłej wody, opłata za centralne ogrzewanie czy opłaty za prąd, jak również energię elektryczną. Należności czynszowe to nic innego jak opłaty, które najemca zobowiązany jest co miesiąc uiszczać na rzecz wynajmującego tytułem zawartej umowy najmu lokalu mieszkalnego.

  Uiszczanie wszelkich należności na rzecz wynajmującego jest obowiązkiem najemcy, a zatem zaniechanie wypełnienia tego obowiązku, może skutkować wszczęciem postępowania o zapłatę przed sądem.

  Co powinno się znaleźć i co powinien zawierać taki pozew?

  Pozew o zapłatę należności czynszowych powinien określać strony postępowania, czyli określenie Powoda – wynajmującego oraz Pozwanego – najemcy. Należy dokładnie wskazać dane stron postępowania, aby nie powstała wątpliwość przeciwko komu wnosimy pozew o zapłatę. Ważne jest uzyskanie podstawowych informacji o najemcy już na etapie podpisywania umowy najmu lokalu, czyli imię i nazwisko, miejsca zamieszkania/zameldowania oraz numer PESEL, aby na etapie postępowania uniknąć problemów z doręczeniem pozwu przez sąd – wzór umowy najmu okazjonalnego.

  Następnie należy wskazać wartość przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu to nic innego jak kwota, z którą najemca zalega na rzecz wynajmującego w związku z zawartą umową najmu lokalu mieszkalnego i wynikających z niej płatności. Kwota ta powinna być zaokrąglona do pełnych złotówek.

  Następnym krokiem jest sformułowanie petitum pozwu. W pierwszej kolejności należy wskazać treść żądania. W przypadku pozwu o zapłatę należności czynszowych, żądaniem będzie nakazanie, aby pozwany zapłacił powodowi konkretną kwotę. W przypadku umowy najmu, najemca zobowiązany jest płacić wynajmującemu należności czynszowe w każdym miesiącu, dlatego też istotne jest rozbicie łącznej kwoty na poszczególne miesiące, bowiem ma to istotne znaczenie dla naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

  Następnie należy zgłosić wszelkie wnioski dowodowe, tj. wnioski o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów. I tutaj dla przykładu wskazać należy, iż wnosimy o przeprowadzenie dowodu z umowy najmu, rachunków, korespondencji między stronami czy wezwania do zapłaty. Jeżeli posiadamy jeszcze inne dokumenty, należy również je wyszczególnić. Wnioskami dowodowymi mogą być też dowody ze świadków i przesłuchania stron czyli powoda i pozwanego.

  W dalszej kolejności należy uzasadnić żądanie pozwu, szczegółowo opisując stan faktyczny sprawy. Opisać wszelkie okoliczności i wskazać podstawę prawną, na podstawie której domagamy się, aby pozwany zapłacił nam żądaną w pozwie kwotę. Istotne jest, aby wszelkie fakty wskazywane w pozwie podparte były dowodami.

  Kiedy i w jakich sytuacjach można złożyć pozew o zapłatę należności czynszowych?

  Pozew o zapłatę należności czynszowych składamy w sytuacji, kiedy pozwany, czyli najemca zalega z zapłatą należności wynikających wprost z umowy najmu, a także wprost z ustawy kodeks cywilny, bowiem zgodnie z art. 659 § 1 k.c. „Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz”. Tym samym, mając na względzie fakt, iż obowiązkiem najemcy jest uiszczanie należnych wynajmującemu opłat z tytułu korzystania z lokalu, w przypadku zaniechania tego obowiązku, wynajmujący ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

  Jaki jest przybliżony koszt (widełki) napisania pozwu przez prawnika?

  Opłata od pozwu o zapłatę należności czynszowych zależy od wartości przedmiotu sporu. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilny wskazuje nam widełki kwotowe, od których uzależniona jest opłata od pozwu. Dla przykładu wskazać należy, iż jeżeli pozwany zalega w płatnościach na łączną kwotę 9.000,00 zł, wówczas opłata od pozwu, zgodnie z art. 13 ustawy o kosztach sądowych będzie wynosiła 500 zł. Jeżeli zaległości w opłatach będą odpowiednio większe lub mniejsze, wówczas mając na względzie powołaną ustawą, opłata od pozwu może ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu. Opłatę od pozwu należy uiścić na właściwe konto bankowe sądu, przed którym wytaczamy powództwo. Potwierdzenie uiszczenia opłaty stanowi załącznik do pozwu.

  Jeżeli natomiast zdecydujemy się, aby pozew o zapłatę należności czynszowych sporządził całościowo radca prawny, a następnie reprezentował nas przed sądem w niniejszej sprawie wynagrodzenie radcy prawnego będzie uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy. Radca prawny na konsultacji, podczas której omówiony zostanie stan faktyczny sprawy i ustalona wartość dochodzonego roszczenia oraz prognozowana ilość rozpraw, określi wynagrodzenie.

  Co zawiera wzór?

  Wzór pozwu o zapłatę należności czynszowych jest przygotowany do wykorzystania po uzupełnieniu stosownych danych oraz opisaniu okoliczności faktycznych sprawy. Wzór zawiera niezbędne wnioski formalne oraz sugestie dotyczące sporządzenia uzasadnienia. Wzór przygotowany jest w sposób kompletny pod względem formalnym, tak aby sąd nie wzywał do uzupełnienia braków formalnych, co pozwala na znaczne przyśpieszenie rozpoznania sprawy. Dla sprawy o niewielkim stopniu skomplikowania wzór jest wystarczający do samodzielnego wykorzystania i szybkiego uzyskania nakazu zapłaty. W przypadku wątpliwości zalecana jest konsultacja sprawy z radcą prawnym.

  Wzory dokumentów nieruchomości —> CAŁOŚCIOWA OFERTA <— Pozew o eksmisję – wzór

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.