Pozew o Eksmisję – wzór

99.00

Czytaj komentarz prawny do umowy

  Bezpieczne zakupy

  Czym jest pozew o eksmisję?

  Pozew o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu mieszkalnego potocznie zwany jest pozwem o eksmisje. Pozew o eksmisję jest środkiem prawnym, przysługującym w przypadku bezprawnego/bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego przez osobę bądź osoby nieuprawnione. Pozew o eksmisje jest pierwszym pismem procesowym wszczynającym postępowanie przed sądem. Dobrze sformułowana treść pozwu może znacznie przyspieszyć rozpoznanie sprawy i wydanie wyroku nakazującego eksmisję. Czas, w przypadku spraw o eksmisję, gra bardzo dużą rolę. Poza nieuprawnionym zajmowaniem lokalu zazwyczaj dochodzą zaległości w czynszu i innych opłatach eksploatacyjnych, co powoduje konieczność wystąpienia dodatkowo z pozwem o zapłatę.

  Co powinno się znaleźć i co powinien zawierać taki pozew?

  Pozew o eksmisje powinien przede wszystkim szczegółowo określać strony postępowania, tak aby nie było żadnej wątpliwości przeciwko komu wnosimy pozew i kto ma być eksmitowany z danego lokalu mieszkalnego. Dlatego też ważne jest przy zawieraniu umowy najmu pozyskanie danych wszystkich osób, które będą zamieszkiwały w lokalu, nie tylko najemcy.

  Następnie wskazać należy wartość przedmiotu sporu, którą określa się w oparciu o wysokość czynszu. Przy umowach najmu zawartych na czas oznaczony – jest to suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok, natomiast przy umowach najmu zawartych na czas nieoznaczony – suma czynszu za okres trzech miesięcy.

  Następnie, należy sformułować petitum pozwu. W petitum wskazuje się treść żądania. W przypadku pozwu o eksmisję żądaniem będzie nakazanie, aby pozwany opuścił, opróżnił i wydał lokal powodowi, tj. właścicielowi lokalu. Tym samym, konieczne jest dokładne określenie lokalu mieszkalnego, z którego pozwany bądź pozwani mają być eksmitowani, z podaniem jeśli objęte są umową najmu miejsc postojowych, piwnicy czy komórek lokatorskich. Bardzo ważnym wnioskiem jest wniosek o ustalenie przez sąd czy pozwanemu przysługuje czy nie uprawnienie do lokalu socjalnego.

  Następnie należy zgłosić wnioski o dopuszczenie i przeprowadzenie wniosków dowodowych. Wnioskami dowodowymi dla przykładu mogą być dowody z dokumentów takich jak: umowa najmu, wypowiedzenie umowy najmu oraz wezwania do opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu. Wnioskami dowodowymi mogą być też dowody ze świadków i przesłuchania stron czyli powoda i pozwanego.

  W uzasadnieniu pozwu należy przedstawić dokładnie stan faktyczny sprawy. Opisać wszelkie okoliczności i wskazać podstawę prawną, na podstawie której domagamy się, aby pozwany bądź pozwani opuścili lokal. W uzasadnieniu należy wykazać, iż lokal mieszkalny zajmowany jest bezprawnie i poprzeć to stosownymi dowodami, które zostały wyszczególnione w petitum pozwu.

  Kiedy i w jakich sytuacjach można złożyć pozew o eksmisję?

  Roszczenie z tytułu eksmisji przysługuje wynajmującemu, tj. właścicielowi lokalu mieszkalnego w przypadku, kiedy umowa najmu lokalu mieszkalnego uległa rozwiązaniu bądź czas jej obowiązywania upłynął, a najemca w dalszym ciągu zajmuje lokal. W takiej sytuacji mamy do czynienia z bezprawnym/bezumownym zajmowaniem lokalu mieszkalnego przez najemcę i przysługuje nam roszczenie o eksmisje takiego najemcy.

  Jako ciekawostkę można wskazać, iż pozew o eksmisję może złożyć również spółdzielnia mieszkaniowa w stosunku do osoby, co do której spółdzielnia podjęła uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

  Gdzie składać pozew o eksmisję?

  Pozew o eksmisję należy złożyć we właściwym Sądzie Rejonowym. W sprawach o eksmisje będzie to sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Pozew należy złożyć z załącznikami w odpowiedniej ilości egzemplarzy. Standardowo są to dwa egzemplarze, jeden dla sądu, jeden dla pozwanego. Opłata od pozwu o eksmisję wynosi 200 zł. Opłatę uiszcza się na konto sądu rejonowego. Numery kont bankowych podane są na stronach internetowych sądów. Dobrze przygotowany, opłacony i złożony we właściwej ilości egzemplarzy pozew przyśpiesza rozpoznanie sprawy tj. pozew zostaje szybciej wysłany do pozwanego, co przekłada się na szybsze wyznaczenie rozprawy. Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę, jak również kolejne rozprawy, często uzależniony jest od sądu, do którego trafia sprawa. Wszystko zależy od tego jak dużo spraw prowadzonych jest w danym sądzie. Postępowania eksmisyjne z założenia są długotrwałe, albowiem poza dokumentami sądy przesłuchują świadków oraz strony. Dla przykładu postępowania, w których pozwany kwestionuje wypowiedzenie umowy najmu trwają minimum około 2 lat. Jest to bardzo długi okres, dlatego też warto poświęcić więcej czasu na dobre przygotowanie pozwu o eksmisje, który nie będzie miał braków formalnych.

  Jaki jest koszt napisania pozwu przez prawnika?

  Wynagrodzenie radcy prawnego za przygotowanie pozwu oraz prowadzenie sprawy tj. reprezentowanie przed sądem uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy. Po wstępnej konsultacji tj. zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy oraz dokumentami, radca prawny określa swoje wynagrodzenie.

  W pierwszej kolejności radca prawny bada na czym polega spór między stronami i jakie czynności zostały już podjęte. Dla przykładu radca prawny sprawdza umowę najmu, możliwość jej wypowiedzenia oraz treść złożonego wypowiedzenia umowy. Jeśli wypowiedzenie umowy najmu jest możliwe i zostało prawidłowo przygotowane, a następnie doręczone drugiej stronie, można składać pozew. Jeśli tak nie jest, radca prawny pomaga przygotować strategię przed procesową oraz treść niezbędnych dokumentów, co wiąże się dodatkowymi kosztami nie objętymi postępowaniem sądowym zaczynającym się złożeniem pozwu o eksmisję. W postępowaniu sądowym radca prawny pobiera wynagrodzenia za sporządzenie pism procesowych oraz stawiennictwo na rozprawach. Ilość pismo procesowych oraz rozpraw zależy od stopnia skomplikowania sprawy.

  Co zawiera wzór?

  Wzór umieszczony na stronie i przeznaczony do zakupu zawiera pozew o eksmisję z szczegółowo opracowanym petitium pozwu oraz wszystkimi wnioskami formalnymi. Petitium pozwu oraz wnioski formalne są przygotowane w ten sposób, aby sąd nie wzywał do uzupełnienia braków formalnych. Jest to bardzo istotne, albowiem wpływa na przyśpieszenie rozpoznania sprawy. Uzasadnienie należy przygotować samodzielnie, ale we wzorze znajdują się przykłady i sugestie, co powinno się znaleźć w uzasadnieniu.

  Po dokonaniu płatności wzory dokumentów nieruchomości przesyłane są w wersji PDF oraz wersji WORD. Wersja PDF zawiera objaśnienia w jaki sposób wzór należy uzupełnić. Natomiast wersja WORD przeznaczona jest do edycji.

  Umowa najmu okazjonalnego – wzór —> Zobacz Ofertę <— Umowa Pośrednictwa Sprzedaży Nieruchomości na wyłączność – wzór

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące pozwu o eksmisję – FAQ

  Jak napisać pozew do sądu o eksmisję?

  Pozew o eksmisję to pismo procesowe, które powinno zawierać wszystkie niezbędne elementy przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego. W pozwie o eksmisję w szczególności precyzyjnie należy określić pozwanego, wskazać przyczyny wytoczenia powództwa o eksmisję, jak również dołączyć dowody. Ważne jest także uwzględnienie przepisów dotyczących ochrony praw lokatorów, mieszkaniowego zasobu gminy i o zmiany Kodeksu cywilnego. Następnie pozew należy skierować do właściwego sądu.

  Jak złożyć pozew o eksmisję?

  Pozew o eksmisję składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Do pozwu należy załączyć wymagane dokumenty. Pozew składa się w odpowiedniej ilości egzemplarzy. Pozew może zostać złożony na biurze podawczym, ale także wysłany pocztą. Najlepiej skonsultować treść pozwu z radcą prawnym albo skorzystać z gotowego wzoru, aby był on prawidłowo sformułowany.

  Ile kosztuje sprawa w sądzie o eksmisję?

  Koszt sprawy o eksmisję w sądzie obejmuje opłatę sądową, które jest opłatą stałą w wysokości 200 zł oraz ewentualne koszty zastępstwa procesowego, czyli wynagrodzenia radcy prawnego i opinii biegłych. Opnie biegłych w sprawach o eksmisję są raczej rzadkością. Dodatkowe wydatki mogą pojawić się w przypadku długotrwałego procesu.

  Ile kosztuje poprowadzenie sprawę o eksmisję przed radcę prawnego?

  Wynagrodzenie radcy prawnego za sprawę o eksmisję może się znacznie różnić w zależności od złożoności sprawy, niezbędnego nakładu pracy, ilość rozpraw, specjalizacji kancelarii oraz regionu kraju. Należy liczyć się z kosztami rzędu kilku tysięcy złotych, do którego doliczany jest wymagany prawem podatek VAT w wysokości 23%. Wynagrodzenie radcy prawnego należy ustalić przed rozpoczęciem współpracy.

  Ile czasu trwa sprawa o eksmisję?

  Czas trwania sprawy o eksmisję jest różny i zależy od wielu czynników, takich jak obłożenie sądu, skomplikowanie sprawy, ilość świadków czy podejmowanie przez pozwanego czynności zmierzających do przedłużenia sprawy. Może to trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Z reguły sprawy o eksmisję są długotrwałe. Rekomendowane jest jak najszybsze złożenie pozwu, zwlekanie na etapie przed sądowym spowoduje niepotrzebne przedłużenie całej sprawy.

  Jak wygląda sprawa o eksmisję?

  Sprawa o eksmisję rozpoczyna się od złożenia pozwu, następnie sąd sprawdza pozew pod względem formalnym. Gdy pozew nie ma braków formalnych przesyłany jest do pozwanego. Pozwany ma określony przez sąd czas na złożenie odpowiedzi na pozew. Następnie sąd wyznacza termin rozprawy, podczas której strony przedstawiają swoje stanowiska, na rozprawie przesłuchiwani są też świadkowie. Ilość rozpraw zależy od ilości świadków i innych dowodów do przeprowadzenia. Po rozpatrzeniu sprawy sąd wydaje wyrok, który może zostać zaskarżony. Cały proces wymaga przestrzegania procedur prawnych i może być emocjonalnie obciążający dla stron.

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.